Kategoria: Tendencje kina

NARRACJA OBRAZU MALARSKIEGO

Narracja obrazu malar­skiego lub rzeźby — to zawsze przełamywanie struktury typowej. W literaturze lub w kinie natomiast rolę taką odgrywa rezygnacja z opo­wiadania. Co do muzyki, to jako czysto syntagmatyczna może ona modelować synchroniczny, niedyskretny obraz świata, jeżeli orientuje się na przedstawienie, opowiadanie zaś — jeżeli imituje strukturę mowy. Tak więc na współczesnej taśmie filmowej występują trzy typy opowiadania naraz: przed­stawiające, werbalne i muzyczne (dźwiękowe). Zachodzące między nimi relacje mogą osiągać bardzo wysoki stopień złożoności. Brak jednej z odmian narracji, jej znacząca nieobecność (na przykład film bez podkładu muzycznego) bynajmniej nie upraszcza konstrukcji znaczeń, lecz jeszcze bardziej ją komplikuje.

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!

ZNACZĄCE SEGMENTY TEKSTU

Ponadto następstwo znaczących segmentów tekstu może tworzyć strukturę narracyjną wyż­szego rzędu, czyli taką, w której segmenty tek­stu przedstawiającego i słownego lub muzycz­nego połączone bywają nie jako różne poziomy jednego momentu, lecz jako następstwo róż­nych momentów, a więc jako narracja. Dodajmy jeszcze, że w narrację ustawicznie się wplata następstwo różnorakich skojarzeń pozatekstowych — społecznych, politycznych, historycznych, kulturowych litd. — w postaci m.in. cytatów (na przykład w Deszczu lipco* wym fresk renesansowy pełni rolę motta-cytatu, a odsyłający widza do wielorakich zjawisk kultury i historii podkład muzyczny — rolę „cudzego słowa” według terminologii Bachtina).

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!

POWSTAJĄCA NARRACJA

Powstaje wtedy narracja na piętrze tak wyso­kim jak montaż różnorakich modeli kulturo­wych, niezależnie od tego, jakimi środkami fil­mowymi są one zrealizowane na konkretnej taśmie. Przykładem takiego montażu bloków kulturowych (ciekawszym chyba w zamyśle niż w realizacji) może być omawiana już Kobieta zamężna.Niewielka objętość tej książki zmusza do za­niechania szczegółowego omówienia tej proble­matyki i ograniczenia jej do jednego tylko aspektu: będziemy tu rozpatrywali nie cały zbiór elementów narracyjnych występujących we współczesnym barwnym filmie dźwięko­wym, lecz tylko warstwę przedstawiającą, fo­tograficzną.Ograniczając w ten sposób badaną problema­tykę, elementy narracji filmowej można roz­bić na cztery poziomy, przy czym będą to te same cztery poziomy, które występują w każ­dym ogólnym modelu narracyjnym.

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!

POŁĄCZENIE ZNACZĄCYCH ELEMENTÓW

Połączenie elementów znaczących w jeden szereg może mieć dwojaki charakter. Może to być albo połączenie elementów funkcjonalnie podobnych, albo integracja elementów o róż­nych funkcjach strukturalnych. Za każdym razem będzie zachodził inny typ związku: w pierwszym wypadku — łączenie elementów równorzędnych, w drugim zaś — stosunek do­minacji, uwarunkowania. Jasne jest, że zmie­niać się będzie również intensywność związku: w pierwszym wypadku elementy są stosunko­wo niezależne, dominacja natomiast zakłada ich nierozłączność. Inna istotna różnica — to obec­ność lub brak granicy szeregu: związek inte­gracyjny zakłada odgraniczenie jednostki syntagmatycznej; związek przyłączający, kumu­latywny daje natomiast szereg nieograniczony.

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!